BiH    |    ENG

„Centar za pravnu pomoć ženama“


U okviru projekta „Centar za pravnu pomoć ženama“, koji FLD realizuje uz podršku U.S. Agency for International Development (USAID)  Bosnia Judicial Sector Development Project II (JSDPII), načinjena je analiza zakonodavstva relevantnog za pružanje pravne zaštite ženama žrtvama nasilja, ženama žrtvama rata, samohranim majkama i ženama koje se nalaze na socijalnoj margini. 

 

Svrha same analize je formiranje kataloga prava Kantona Sarajevo kojim se olakšava rad tima FLD-a za pružanje pravne pomoći, ali je teakođer stvorena i kao doprinos radu drugih nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti pružanja pravne pomoći i zaštite. 

U linku Izdanja i Publikacije nalazi se navedena Analiza