BiH    |    ENG

Centar za besplatnu pravnu pomoć ženama Bosne i Hercegovine
U cilju daljeg unaprijeđenja pristupa pravdi za ciljane grupe žena, (žrtve rata, trafikinga, nasilja u porodici, seksualnog iskorištavanja, samohranih majki, žena na socijalnoj margini)i, te u interesu svih građana/ki Bosne i Hercegovine- Fondacija lokalne demokratije otpočela je realizaciju projekta pod nazivom: Centar za besplatnu pravnu pomoć ženama Bosne i Hercegovine, finansiranog od Ambasade Kraljevine Holandije.

U sklopu ovog projekta omogućit će se da se kroz stručni pravno resursni centar, osigura bezbjedno, zakonito i dostojanstveno pružanje besplatne pravne pomoći navedenim grupama.  U okviru pomenutog projekta projekta je predviđena, između ostalog, edukacija drugih nevladinih organizacija  iz Bosne i Hercegovine  u  cilju njihovog osposobljavanja za pružanje besplatne pravne pomoći.

 

Pravna pomoć će se pružati u sljedećim oblastima:

 

prava iz porodičnih odnosa;

socijalna prava; 

prava civilnih žrtava rata; 

prava porodice sa djecom;

zdravstvena prava; 

radna prava; 

zapošljavanje i posredovanje u zapošljavanju; 

 

Korisnici se mogu obratiti na sljedeće brojeve telefona : 

 

+ 387 33 22 33 66 

+387  33 57 05 60

+387  33 57 05 61