BiH    |    ENG

Rad sa nasilnikom-grupe samopomoći


Naslov

Rad sa nasilnikom-grupe samopomoći“

 

Sažetak

U cilju saniranja poremećenih porodičnih odnosa, kroz primjenu porodične terapije članova porodice unutar grupe, Fondacija lokalne demokratije  je započela projekt pod nazivom „Rad sa nasilnikom-grupe samopomoći“, Projekt je  finansijski podržan iz sredstava FIGAP programa.

 

Sadržaj 

Iako su u Kantonu Sarajevo napravljeni  pozitivni pomaci u radu sa žrtvama nasilja, činjenica je da nasilnik ostaje po strani kao osnovni uzrok problema. Realizacijom ovog projekta projektom se sprovode  adekvatne doedukacije uposlenika u centrima za socijalni rad Kantona Sarajevo i Sigurne kuće, a u  cilju formiranja grupa samopomoći u centrima za socijalni rad. Grupe samopomoći bi predstavljale terapijski rad sa grupom nasilnika/osoba koje su svojim ponašanjem uzrokovale nasilje u svojoj porodici. Projektom bi se obuhvatile porodice, odnosno nasilnici,  čiji  se članovi porodice nalaze na smještaju u Sigurnoj kući. 

 

Prva aktivnost, odnosno edukacija  u okviru pomenutog projekta će se  održati u periodu od 22.02.2011. do 25.02.2011.godine u Hotelu „Bosnia“, adresa Kulovića br.9,  u terminu od 10.00 do 16.00 sati.

 

Ovaj projekt je finansiran iz Programa  za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP program 2009-2014). Navedni program je rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH - Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine uz pomoć međunarodnih donatora.