BiH    |    ENG

OBAVIJEST ZA MEDIJE
U zajedničkom interesu umrežavanja pružaoca pravne pomoći na nivou Kantona Sarajevo, zadovoljstvo nam je da obavjestimo da je kreiran Registar pružaoca besplatne pravne pomoći na nivou Kantona Sarajevo.

Formirani  registar svih pružaoca besplatne pravne pomoći u Kantonu Sarajevo kreiran u obliku liste je  dostupan  u elektronskoj i tvrdoj kopiji, a sadrži kontakt podatke, odnosno informacije iz kojih oblasti prava i pod kojim uslovima korisnici mogu kod tih pružaoca ostvariti pravo na uslugu besplatne pravne pomoći. Također registar nudi  i podatke o obimu u kvalitativnom i kvantativnom smislu kao i vrsti dostupnih usluga besplatne pravne pomoći od svakog pojedinačnog pružaoca usluga. Ovaj registar će biti prikazan i kroz kreiran i odštampan letak koji će sadržavati informacije o pružateljima besplatne pravne pomoći na području Kantona Sarajevo, a distribuirat će se od strane svih Općina i Fondacije lokalne demokratije . 

 

Na ovaj način dodatno pojačat će se  veza suradnje između  svih pružaoca besplatne pravne pomoći  kao i pravovremana razmjena informacija u ineteru  korisnica/ka, što će učiniti efikasnijim rad  svih aktera u službi  pružanja besplatne pravne pomoći. 

 

Kreirani registar o dostupnosti pružaoca besplatne pravne pomoći je prvenstveno namijenjen građankama i građanima. Jednakost pred zakonom kao osnovno ljudsko pravo, bi trebalo biti zagarantovano od države Bosne i Herecgovine.