BiH    |    ENG

Poboljšanje položaja žena žrtava rata u Bosni i Hercegovini
28.05.2015. godine u Hotelu Holiday realizovana je završna konferencija u okviru projekta „Poboljšanje položaja žena žrtava rata u Bosni i Hercegovini“.

Cilj projekta, koji obuhvatio područje cijele BiH, jeste unapređenje statusa žena žrtava silovanja i torture prilikom svjedočenja pred sudovima uz pružanje pravne i psihološke pomoći prije, u toku i nakon suđenja, kao i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje okupljaju i pružaju podršku  žrtvama s namjerom uspostavljanja međusobnog partnerstva, ali i partnerstva sa državnim institucijama. Na ovaj način žene koje su preživjele torturu dobile su  mogućnost da prekinu začarani krug šutnje u vezi sa ovom problematikom 

 

U okviru projekta  formirana je  Mreža za podršku svjedokinjama  ženama- žrtvama rata koju čine  19 nevladinih organizacija koje pružaju podršku, okupljaju i predstavljaju  žene-žrtve rata iz cijele Bosne i Hercegovine, koje  su  uvezivanjem  i suradnjom kako međusobno tako i sa  relevantnim institucijama sistema, uspostavile sistem  direktne podrške ženama-žrtvama rata, svjedokinjama u postupcima ratnih zločina, u smislu psihološke i pravne pomoći, prije, za vrijeme i poslije sudskih postupaka. 
Ova suradnja je i formalizirana potpisanim Sporazumom, prema kojem su se nevladine organizacije obavezale da će nastaviti i po završetku projekta pružati navedenu podršku. Kao pomoć poslužit će im Vodič za podršku svjedokinjama/svjedocima u sudskim postupcima procesuiranja ratnih zločina, također kreiran i odštampan u okviru spomenutog projekta.

 

Sve uključene nevladine organizacije, kao i uposlenici institucija, odjela za podršku svjedocima, Sipe, u prethodnom su periodu od 18 mjeseci koliko je projekt trajao, (od 01.12.2013.god.) učestvovali  na više treninga, okruglih stolova, sastanaka, u  cilju jačanja njihovih kapaciteta, ali  i međusobne  suradnje. 

 

Projekt je finasiran iz Programa Matra Kraljevine Holandije.