BiH    |    ENG

Rodno odgovorno budžetiranje
Prema pozivu Agencije Ujedinjenih nacija za ravnopravnost spolova i osnaživanje žena (UN Women), za učešće u narednom treningu iz budžetiranja i budžetskog monitoringa iz rodne perspektive učestvovala je finansijska menadžerica Fondacije lokalne demokratije Sandina Nezir-Pirija.

Trening realizovan  26 i 27. oktobra 2015. godine je bio  posebno dizajniran za lokalne organizacije civilnog društva u BiH.

Svrha treninga je bila osposobiti učesnike za praćenje politika i budžeta na osnovu pokazatelja/indikatora učinka iz rodne perspektive, kao i omogućiti polaznicima razumjevanje budžetske terminologije, budžetskog ciklusa te koraka rodno odgovornog budžetiranja.


Cilj treninga je i povećati kapacitete lokalnih organizacija civilnog društva u BiH sa tehnikama budžetskog planiranja i monitoringa budžeta (BLBM) i omogućiti im da se lakše zalažu za rodno odgovorno budžetiranje (GRB) u svojim lokalnim zajednicama. Sudjelovanje žena, zagovornika rodne ravnopravnosti i rodno zagovaračkih nevladinih organizacija u lokalnoj politici je presudno, tako da vladine politike i javni budžeti obuhvataju muške i ženske potrebe i prioritete.