BiH    |    ENG
19. 11. 2015.
“Usklađivanje standarda za pružanje usluga žrtvama nasilja u porodici u skladu s Istambulskom konvencijom”
19. 11. 2015. godine realizovana je konferencija pod nazivom “Usklađivanje standarda za pružanje usluga žrtvama nasilja u porodici u skladu s Istambulskom konvencijom”, organizovana u saradnji s Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine i podrškom UN women.

 Bosna i Hercegovina je ratificirala Konvenciju o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici 7. 11. 2013. godine, čime se obavezala na preuzimanje zakonodavnih i drugih mjera kako bi osigurala pravni, institucionalni i organizacioni okvir za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja te kažnjavanje počinitelja nasilja i sprečavanje ponavljanja nasilja.

Cilj Konferencije je bio predstavljanje obaveza države Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i kantona na provedbi usvojene Istambulske konvencije radi usklađivanja standarda za pružanje usluga žrtvama nasilja u porodici u FBiH i RS-u s Istambulskom konvencijom

Sigurne kuće – skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u porodici, vode nevladine organizacije na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i sve su članice Sigurne mreže. Na osnovu studije na konferenciji je predstavljena “Analiza postojećih standarda usluga koje se pružaju žrtvama nasilja u porodici u sigurnim kućama u FBiH i RS-a”, gdje su identificirane  potrebe za usklađivanjem ovih servisa s preporukama iz Istambulske konvencije.

Učesnicima konferencije predstavnicima nvo sektora i institucija sistema, obratila  se između ostalih, Samra Filipović Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine koja je prezentovala provedbu Istambulske konvencije i usvojene Okvirne strategije za implementaciju u BiH za period 2015–2018. god.

Anne-Marie Esper Larsen, je u ime UN Women u BiH, predstavila planiranu podršku institucijama sistema i NVO-ima u borbi protiv nasilja u porodici.