BiH    |    ENG
FONDACIJA
O ORGANIZACIJI
Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja ima 20 godina dugo iskustvo u kreiranju, koordinaciji, upravljanju i pružanju tehničke i kadrovske podrške za različite projekte i programe. Primarni fokus našeg rada je u oblasti zaštite, promocije i unapređenja ljudskih prava, posebno prava žrtava nasilja zasnovanog na polu, izgradnje zajednice, institucionalnog stvaranja kapaciteta za umrežavanje i razvoj, odnosno vodećim partnerskim odnosima. Ova vrsta fokusa naše organizacije rezultirala je tima da smo postali neizbježan partner vladinim institucijama i inicijator i koordinator sistemskih rješenja u oblasti ljudskih prava.

Pravni status organizacije:
Fondacija (neprofitna organizacija)

Mandat organizacije
Misija Fondacije lokalne demokratije  je stvoriti  društvo jednakih mogućnosti.

Svrha Fondacije lokalne demokratije je da doprinese razvoju civilnog društva, podržavajući razvoj ideje koje promovišu ljudska prava i razvoj nevladinog sektora koji su uključeni u demokratizaciji društva, kao i očuvanje: prirodne, kulturne, historijske i duhovne vrijednosti Bosne i Hercegovine.

Fondacija lokalne demokratije se bavi sljedećim pitanjima:

1.    Promociju i zaštitu ljudskih prava na svim nivoima društvenog i javnog života, a kroz organizovanje i provođenje edukacije ,treninga, seminara, konferencija i Kongresa.

2.    Priprema i izdavanje brošura,knjiga i ostalog promotivnog materijala,u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u BiH.

3.    Poticanja i podržavanja istraživačkih projekata i politika.

4.    Podržavanje zajedničkog djelovanja ženskih grupa i NVO u osnaživanju žena za aktivno učešće u transformaciji BiH društva i njenu ravnopravniju ulogu u javnoj i privatnoj sferi.

5.    Prikupljanje sredstava i stvaranje fonda za pomoć kao NVO sektor u BiH tako i institucijama namijenjenog njihovom institucionalnom i ekonomskom osnaživanju a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u BiH.

6.    Unapređenje društvenog položaja žene kroz: prevenciju u zaštiti od domaćeg nasilja putem organizovanja skloništa, privatnih centara i terapijskih centara, ali i osposobljavanju, prekvalifikaciji i pomoći pri privedenom organizovanju a naročito putem pružanja pravne pomoći.

7.    Promocija i zaštitta dječijih prava posebno sa aspekta domaćeg nasilja,manipulacije djece i njihovo iskorištavanje u bilo kojem nedozvoljenom obliku,a putem organizovanja edukativnih i kulturnih programa namjanjenih djeci i odraslim.

8.    Uspostavljanje povoljnijeg ambijenta za bolji zakonski i politički okvir kao i širu javnu svijest o karakteru i ulozi nevladinih organizacija,uključujući i aktivniju ulogu zajedničkih institucija na nivou BiH.

9.    Poboljšanje menadžerske i tehničke djelotvornosti NVO-A.

10.    Rad na stvaranju dugoročne samoodrživosti unutar NVO-a.

11.    Rad na projektima zaštite i očuvanja kulturnog i historijskog naslijeđa i baštine a putem organizovanja radionica,treninga,kurseva,seminara i izložbi.

12.    Saradnja sa evropskim i svjetskim organizacijama slične programske orijentacije na realizaciji zajedničkih projekata,te obezbijeđenje logistike i transporta,tehničke i personalne participacije u realizaciji zajedničkih projekata pomoći za BiH.

Historija organizacije

Fondacija lokalne demokratije izrasla je iz internacionalne organizacije  Ambasada lokalne demokratije Barcelona-Sarajevo, osnovane 1996.god.  na inicijativu Vijeća Evrope,  sa ciljem povezivanja i bratimljenja sa drugim evropskim gradovima, razvoja demokratije, kulturnih razmjena, te socio-ekonomskog razvoja.

U toku postojanja Ambasade lokalne demokratije  implementirano je  preko 300 projekata. Projekti su realizirani u oblastima rekonstrukcije, samoodrživog povratka, zdravstveno-socijalne zaštite i obrazovanja.
U januaru 2003. preregistrirali smo se u lokalnu organizaciju - Fondaciju lokalne demokratije, kao pravnu nasljednicu Ambasade lokalne demokratije Barcelona –Sarajevo.
O fondaciji

Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja ima 20 godina dugo iskustvo u kreiranju, koordinaciji, upravljanju i pružanju tehničke i kadrovske podrške za različite projekte i programe.
više informacija