BiH    |    ENG

SIGURNA KUĆA - SKLONIŠTE ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA U PORODICI
Od oktobra 2000. godine Fondacija lokalne demokratije vodi Sigurnu kuću - Sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u porodici. Kapacitet Skloništa je 25 korisnica/ka (10 žena i 15-ero djece). Primarni cilj rada Skloništa je obezbjeđenje direktne zaštite i psihosocijalne podrške ekstremno ugroženim kategorijama žena i djece.

Prijem u Sklonište se vrši po preporuci Centra za socijalni rad, policijskih uprava ili NVO-a, na osnovu potpisanih Protokola o postupanju sa žrtvama nasilja u porodici između Fondacije lokalne demokratije, Kantonalnog centra za socijalni rad i MUP-a Sarajevo (Odjeljenje za specijalne namjene).

          

 U periodu od oktobar 2000. do oktobar 2016. godine u Skloništu je boravilo 1430 korisnica/ka (607 žena i djece 823).


U periodu od 2000.-2016. godine u oba Skloništa ( žene, djeca i djevojke) boravilo je 1723 korisnica/ka.

Vrste usluga koje se pružaju žrtvama nasilja u porodici u Sigurnoj kući/Skloništu;

  • Psiho-socijalni tretman (individualna, grupno-edukativna, suportivna, rekreativna, radno-okupaciona terapija);
  •  Pravna pomoć – kroz korištenje usluga Centra za besplatnu pravnu pomoć-FLD Sarajevo (korisnicama omogućeno dobijanje pravnih savjeta, izrade podnesaka i zastupanja na sudu)
  •  Medicinska asistencija i rehabilitacija u suradnji sa našim poslovnim saradnicima: Domovi zdravlja, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Klinički centar univerziteta u Sarajevu;
  • Terapijski rad sa partnerom/počiniteljem nasilja zajedno sa Službama socijalne zaštite Kantona Sarajevo u prostorijama Službe u porodici putem mobilnih posjeta ili kroz organizovanje Grupa samopomoći;
  • Administrativno rješavanje slučajeva nasilja, kao i krivično procesuiranje predmeta nasilja u suradnji sa Službama socijalne zaštite KS, PU KS, Tužilaštvom Kantona Sarajevo, Općinskim sudom i dr;
  • Ekonomsko osamostaljivanje korisnica kroz ekonomsko osnaživanje korz uključivanje korisnica u Centar za žene FLD Sarajevo i druge Nvo organizacije koje implemetuju programe ekonomske podrške žrtvama nasilja u porodici;


Finansiranje

Od 2001. godine Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i raseljena lica KS potpisivanjem Ugovora o sufinansiranju boravka žrtava u Skloništu prihvatilo je FLD kao ravnopravnog partnera u rješavanju problema nasilja u Kantonu Sarajevo, čime je obezbjeđena djelimična samoodrživost projekta.

Od 2008. godine Grad Sarajevo sufinansira Sigurnu kuću.

Od 2008. godine u djelu projekta finansiranog od strane UNHCR-a podržana je Sigurna kuća u Sarajevu, omogućivši ženama u skloništima pristup odgovarajućoj edukaciji u cilju njihove dokvalifikacije i prekvalifikacije, kao i zdravstvenim servisima/uslugama za lica koja nisu obuhvaćena redovnim zdravstvenim osiguranjem.

Godine 2009. potpisan je i sporazum o suradnji sa Ministarstvom za ljudska prava BiH o finansijskoj pomoći za programe osobama izloženim seksualnom nasilju.

Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike posljednjih nekoliko godina kontinuirano finansijski podržava rad Sigurne kuće kroz dodjelu određenog novčanog iznosa.

Ostatak finansiranja Sigurne kuće se obezbjeđuje preko osmišljenih projekata s kojima apliciramo različitim donatorima.
O fondaciji

Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja ima 20 godina dugo iskustvo u kreiranju, koordinaciji, upravljanju i pružanju tehničke i kadrovske podrške za različite projekte i programe.
više informacija